HONDENSCHOOL  HAGAARDBOS


Gehoorzaamheid

Wat?
De club wil de geleider de bekwaamheid bijbrengen om een plezierige vriend van zijn hond te maken, die ook in de maatschappij door zijn fatsoenlijk gedrag niemand tot last is. We werken dus samen aan de opvoeding van een sociale hond, zowel tegenover mensen als andere honden. Geleiders worden, indien ze dit wensen, ook voorbereid op het spelen van het brevet in gehoorzaamheid dat door de Kynologische Unie St. Hubertus uitgereikt wordt aan alle honden die deelnemen aan een examenproef.
 

 

Hoe?
De manier waarop gehoorzaamheid aangeleerd wordt berust op een basisprincipe. We zorgen ervoor dat de hond weet dat hij er alle voordeel bij heeft te gehoorzamen. Zo wordt gehoorzaamheid voor mens en dier een aangename bezigheid. Zie ook clickermethode voor meer info hierover.


Verder is het van het allergrootste belang :

 • Geduld, liefde en doorzettingsvermogen.
 • Vertrouwen in zichzelf en in de hond.
 • Steeds dezelfde bevelen voor dezelfde oefening.
 • Het bevel moet hoe dan ook ten uitvoer gebracht worden.
 • Na elke goed uitgevoerde oefening de hond belonen.

 

Wil men tot goede resultaten komen, dan moet men ook thuis de oefeningen toepassen en mag de dagelijkse training niet vergeten worden !

 

Het examenreglement


 

Dit is opgesteld met de doelstelling duidelijke richtlijnen te geven in verband met de beoordeling van overgangsexamens die intern in de hondenschool worden afgenomen. De proeven die onder deze categorie vallen zijn: Overgangsproef van A-klas naar B-klas en Overgangsproef van B-klas naar C-klas.

.

Praktische richtlijnen

.

 1. Inrichting
  De overgangsproeven worden in principe één maal per maand ingericht. Dit gebeurt telkens op de laatste zondag van de maand. Indien er in een bepaalde maand geen overgangsproeven kunnen worden ingericht zal dit zo vroeg mogelijk aan de clubleden worden medegedeeld.
  Eventuele kandidaten zullen: ofwel worden verzocht om hun overgangsproef één maand uit te stellen, ofwel worden verzocht om hun overgangsproef één week uit te stellen.
  De overgangsproeven worden afgenomen tijdens de les.
 2. Deelnemers
  Op de dag van de overgangsproef komen eventuele deelnemers naar de hondenschool. Zij kunnen deelnemen aan de lessen ter voorbereiding op de overgangsproef.Wanneer er een overgangsproef wordt ingericht zullen er minimaal 2 deelnemers zijn. Indien dit niet het geval is zal een tweede geleider met hond op het terrein aanwezig zijn gedurende de examen periode.Een hond mag op verschillende data deelnemen aan een overgangsproef. Indien een hond geslaagd is voor een overgangsproef mag hij hieraan niet meer deelnemen.
 3. Toelatingsvoorwaarden
  Honden die deelnemen aan een overgangsproef moeten lid zijn van de hondenschool. Honden die aan de overgangsproeven van een A-klas deeelnemen moeten in de A-klas zitten. Honden die aan de overgangsproeven van een B-klas deelnemen moeten minimaal 1 maand in de B-klas gezeten hebben. Honden die deelnemen aan een overgangsproef moeten sociaal zijn. Of aan deze voorwaarde wordt voldaan zal worden beslist door de instructeur die op die dag de les geeft die vooraf gegaan wordt aan het examen.
 4. Herkansingen
  Bij eventuele mislukking van een oefening is, zowel bij overgangsproeven van de A-klas naar de B-klas als bij overgangsproeven van de B-klas naar de C-klas, een herkansing mogelijk, doch slechts voor maximaal één oefening. De punten worden dan berekend op het totaal van de te verdienen punten op de betreffende oefening doch slechts maximaal de helft van dit totaal kan worden toegekend.
 5. Examinatoren
  Om de beoordeling zo objectief mogelijk te houden zal een overgangsproef altijd door minimaal 2 instructeurs worden afgenomen.
 6. Overgangen
  Een hond slaagt voor een overgangsproef :
  • indien op elke oefening minimaal 50% van de punten wordt behaald die aan die oefening zijn toegekend.
  • indien op het totaal van de te behalen punten van de overgangsproef minimaal 60% wordt behaald.

Algemene richtlijnen


1. Misleiding en bedrog
Poging tot misleiding van de examinatoren wordt bestraft. Wanneer een geleider betrapt wordt op oefenen of poging tot bedrog, verliest hij alle punten voor die oefening.

2. Belonen
Tussen de oefeningen mogen de honden beloond worden, echter zonder gebruik te maken van attributen.(speeltje e.d.) Tijdens de overgangsproeven kan het gebruik of tonen van voedsel door de geleiders uitsluiting tot gevolg hebben.

3. De bevelen
Bevelen geven mag met de stem, gebaren of fluitsignaal. Wanneer de naam van de hond geroepen wordt, gelijk met (of onmiddellijk gevolgd door) een gebaar of fluitsignaal, wordt dit beschouwd als één bevel.

4. De hals-en leiband
Een "vaste halsband" evenals een zogenaamde "strophalsband" in leder of nylon of een "slipketting" worden toegelaten. Bij oefeningen waarbij de honden aangelijnd zijn is slechts één correct gedragen halsband toegelaten. (geen vlooienband e.d.) Een leiband van ongeveer 1.2 m lengte in leder of nylon wordt toegelaten. Lange, zware en/of zogenaamde dubbele lijnen worden afgeraden. Zeer dunne lijnen (dunne koorden) welke bij de honden snijwonden kunnen veroorzaken worden verboden. Indien oefeningen in vrijheid vereisen dat de leiband en/of halsband weggeborgen dienen te worden moeten deze volledig verborgen blijven voor de hond gedurende de oefening.

>>>top

 

Overgansexamens


Verder op de site vindt u een korte beschrijving van de verschillende klassen. Voor honden die de leeftijd van 8 à 10 maanden hebben bereikt, worden er overgansproeven ingericht om de honden in te delen volgens hu bereikte niveau. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de inhoud van deze overgansproeven. De overgangsexamens van A-klas naar B-klas en van B-klas naar C-klas worden iedere laatste zondag van elke maand afgenomen.
Het examen wordt afgenomen door een daartoe bevoegde instructeur en iemand die hem/haar assisteert. De geleiders die slagen in de proef ontvangen een diploma van klas A respectievelijk van klas B.

>>>top


Volgen aan de voet: aan de leiband : 20 Punten

De examinatoren zullen een af te leggen weg aanduiden. Deze weg zal ongeveer 40 meter lang zijn, bestaan uit twee rechte lijnen en een keerwending. Op dit traject zullen geen hindernissen of obstakels voorkomen. De geleider zal zich op het beginpunt van het parcours plaatsen met de hond aan de leiband in "zit voet". De geleider en de hond zullen op bevel van de examinatoren de aangeduide weg volgen tegen een normaal tempo, waarbij de hond zich niet te ver van de geleider mag verwijderen.
Op het af te leggen parcours zal de hond correct naast de geleider volgen aan de linker- of rechterkant zonder de samengang te verstoren. Tijdens de oefening zal de geleider de leiband zodanig dragen dat deze voldoende loshangt, niet hindert en geen invloed uitoefent op het volgen van de hond. Eens geleider en hond op het eindpunt van het traject komen is de oefening afgelopen.

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bijbevel, door geluid of gebaar na het bevel tot vertrek, 1 keer-bevel niet meegerekend : -2 punten.
 • De hond die de samengang verstoort (hindert) kan bestraft worden.
 • Wanneer de hond zich meer dan 0.5 meter van de geleider verwijdert : -2 punt per overtreding.
 • Wanneer de hond zich meer dan 1 meter van de geleider verwijdert : -3 punten per overtreding.
 • De hond "hangt in de lijn" (volgt bij gespannen lijband) : -3 punten per 5 meter.
 • Elke ruk aan de leiband door hond of geleider : -2 punten.
 • Niet correct tempo wordt bestraft : maximaal -2 punten.
 • Leiband niet correct gedragen : -1 punt.

 

Down (blijven liggen) : 20 Punten
 

De geleiders en hun honden plaatsen zich op een lijn naast elkaar. Er zal voldoende plaats gelaten worden tussen 2 deelnemers zodat deze elkaar niet storen tijdens de oefening. De geleiders laten hun hond op teken van de examinatoren binnen 30 seconden de liggende houding aannemen. Eveneens op teken van de examinatoren mogen de geleiders hun hond het (de) "blijf-bevel(en)" geven. Dan zullen de geleiders verzocht worden om zich 1 meter van hun hond te verwijderen. Vanaf het moment dat de geleiders wegstappen van hun hond begint de oefening en zullen de honden gedurende 1 minuut ter plaatse moeten blijven. De leiband dient ten alle tijden "los" te blijven. De oefening stopt wanneer er 1 minuut verstreken is.

Nota: "Liggen" = De achterhand van de hond op de (onder)grond en tenminste één elleboog steunen op de (onder)grond. "Losse" leiband = de geleider mag de leiband vasthouden of op de grond leggen. De leiband mag echter nooit gespannen staan.

STRAFBEPALINGEN

 • De hond moet de liggende houding hebben aangenomen binnen de 30 seconden, zoniet : verlies van alle punten.
 • De hond moet de liggende houding hebben aangenomen vooraleer de geleider zich verwijdert, zoniet : verlies van alle punten.
 • Bijbevelen, met de stem of gebaar, vanop de aangeduide plaats : -2 punten.
 • De hond blijft wel ter plaatse, maar verandert duidelijk van houding, eventueel zelfs meerdere keren : -2 punten.
 • Ter plaatse draaien van de hond, rond de as, wordt niet bestraft voor zover de hond hierbij niet duidelijk van houding verandert.
 • De hond verplaatst zich: -1 punt per meter. Bij meer dan 2 meter, verlies van alle punten.
 • Voor de hond die andere honden stoort: stopzetting van de oefening met verlies van alle punten op de oefening.
 • Gebruik van de leiband : stopzetting van de oefening met verlies van alle punten op de oefening.

Houdingen : 20 Punten
De geleider zal met z'n hond in volgoefening aan de leiband tot op 2 meter voor de examinator komen en de hond zal de houding "zit-voet" aannemen. Eens de hond in deze houding zit begint de oefening. Telkens op teken van de examinator zal de hond de houding "liggen" en opnieuw de houding "zit" aannemen. Voor aftrek van punten wordt de oefening in 2 delen opgesplitst. Aan de eerste houding ("liggen") worden 10 punten toegekend en aan de tweede houding ("zit") worden ook 10 punten toegekend. Per houding mogen 5 bijbevelen gegeven worden. Na meer dan de voorziene bijbevelen per houding wordt de oefening gestopt. Let wel, de 2 houdingen dienen te worden aangenomen om te slagen voor deze oefening.

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bijbevel voor de houdingen eens de oefening is begonnen, door geluid of gebaar : -2 punten.
 • Verplaatsing van de hond : -1 punt per meter.
 • Na een verplaatsing van meer dan 3 meter wordt de oefening gestopt, echter met behoud van de tot dan toe behaalde punten.
 • Sterke hulp bij de oefening (gebruik van de leiband,…) vooraleer de examinatoren het teken gegeven hebben van het einde van de oefening : verlies van alle punten.

 

Weigeren van lokaas : 10 Punten
Bij deze oefening zit de hond aangelijnd bij de geleider. Elke geleider krijgt de kans om z'n hond te verwittigen net voor de oefening begint. Op teken van de examinator begint de oefening en zal de geleider geen bevelen meer mogen geven. De examinator zal op een normale manier voedsel aan de hond aanbieden welke dit niet mag aannemen. Voor elke geleider en hond wordt deze proef apart afgenomen.

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bevel, door geluid of gebaar, eens de oefening is begonnen : verlies van alle punten op de oefening.
 • Gebruik van de leiband : verlies van alle punten.
 • Opeten van het lokaas : verlies van alle punten.
 • Voedsel opnemen en laten vallen zonder bevel : -5 punten.
 • Likken aan het voedsel : -5 punten per keer. (2 keer likken is verlies van alle punten)
 • De hond die het voedsel niet aanraakt doch zich verwijdert, verliest 1 punt per meter met een maximum van 5 punten.
 • Wanneer deze verwijdering wordt belemmerd als gevolg van het aangelijnd zijn van de hond : maximaal -5 punten.

 

Voorstellen van de hond : 10 Punten

 

De geleider zal de hond, die aangelijnd is, aan de examinatoren voorstellen en zal daarbij de tanden en de lippen van de hond tonen. Eén van de examinatoren zal de hond betasten of hem ten minste met de hand over de rug strijken terwijl de geleider daarbij de leiband in de hand houdt en de kop van de hond mag vasthouden.

STRAFBEPALINGEN

 • Bij het beoordelen zullen de examinatoren rekeningen houden met tekenen van angst, zenuwachtigheid of agressiviteit bij de hond hetgeen bestraft kan worden.
 • Tegenwerken van de hond bij het tonen van de tanden en de lippen : -2 punten.
 • Indien de geleider meer dan 2 minuten nodig heeft om de tanden en de lippen van de hond te tonen : verlies van alle punten.

Terugroepen : 20 Punten
De hond wordt achtergelaten op een door de examinatoren aangeduide plaats, in een door de geleider gekozen houding en mag z'n halsband aanhouden. De leiband moet echter worden verwijderd en weggestoken zodat deze niet meer zichtbaar is voor de hond. De geleider begeeft zich dan naar een eveneens door de examinatoren aangeduide plaats, welke op ongeveer 25 meter van de hond verwijderd is. Op dit traject zullen geen hindernissen voorkomen. Onderweg naar de aangeduide plaats mag de geleider nog omkijken naar de hond, eventueel bijbevelen geven om deze te doen blijven en zich eventueel achterwaarts verwijderen. Op 3 meter van de plaats waar de hond dient achtergelaten te worden zullen de examinatoren een duidelijke markering plaatsen. Indien de hond gedurende de eerste poging niet op z'n plaats blijft en zich verplaatst tot voorbij deze markering vooraleer de examinatoren het bevel tot terugroeping hebben gegeven zal de hond dienen te worden herplaatst met verlies van 2 punten. Tijdens de tweede poging zal 1 van de examinatoren de hond vasthouden en deze beletten voortijdig te vertrekken. De geleider roept dan, op een teken van de examinatoren, de hond naar zich, welke rechtstreeks naar de geleider toe zal komen. Wanneer de hond bij de geleider is aangekomen is de proef afgelopen. Het is de geleider niet toegestaan om zich naar de hond toe te bewegen. De hond heeft 30 seconden de tijd om zich bij de geleider te vervoegen eens de examinatoren het bevel tot terugroepen hebben gegeven.

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bijbevel tot terugroeping : -2 punten.
 • Voor deze 2 punten krijgt de geleider 10 seconden (ononderbroken) om de hond te lokken.
 • Bij onderbreking van deze 10 seconden lokken en herbeginnen worden telken opnieuw 2 punten afgetrokken.
 • Onrechtstreeks komen van de hond (stoppen, rondjes maken) : -2 punten.

Algemene houding
Bij het beoordelen van de uitgevoerde oefeningen zullen de examinatoren rekening houden met het gedrag, het temperament en de werklust van de hond. Tijdens de duur van de oefeningen moet de hond de hem opgelegde taken uitvoeren zonder tegenzin. Bij het toekennen van de punten zullen de examinatoren rekening houden met de stiptheid en volmaaktheid van de uitvoering van de oefeningen. Een levenslustige hond zal misschien wel minder volmaakt werken maar zal dan weer andere eigenschappen bezitten die ook niet te versmaden zijn. De deelnemers moeten ten alle tijde beleefd blijven tegenover de examinatoren. Ongepaste taal of ongepast gedrag van de geleider of van de hond wordt bestraft en kan zelfs uitsluiting met zich meebrengen. De examinatoren zullen ook rekening houden met het uiterlijke voorkomen van de hond. Bevuilen van het terrein door de hond wordt bestraft. ( "plasje" -2 punten, "hoopje" -4 punten) Elke vorm van geweld door de geleiders of honden wordt bestraft met uitsluiting. Tegen pogingen tot beïnvloeding van de beoordeling kunnen sancties genomen worden. De aftrek van punten van algemene houding zullen steeds gemotiveerd zijn. (opgave van redenen)

 

Volgen aan de voet: aan de leiband : 20 Punten

De examinatoren zullen een af te leggen weg aanduiden. Deze weg zal ongeveer 50 meter lang zijn, bestaande uit een "slalom" een keerwending en een rechte lijn. De geleider zal zich op het beginpunt van het parcours plaatsen met de hond aan de leiband in "zit voet". De geleider en de hond zullen op bevel van de examinatoren de aangeduide weg volgen tegen een normaal tempo, waarbij de hond zich niet te ver van de geleider mag verwijderen. Op het af te leggen parcours zal de hond correct naast de geleider volgen aan de linker- of rechterkant zonder de samengang te verstoren. Tijdens de oefening zal de geleider de leiband zodanig dragen dat deze voldoende loshangt, niet hindert en geen invloed uitoefent op het volgen van de hond. Eens op het einde van het traject gekomen zullen geleider en hond stoppen waarbij de oefening dient afgewerkt te worden met de hond in "zit voet". (1 bevel gratis)

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bijbevel, door geluid of gebaar na het bevel tot vertrek, (1 keer-bevel niet meegerekend) : -2 punten.
 • Volgen op minder dan 0.5 meter, doch niet correct naast de geleider (voor- of achterlopen) : maximaal verlies van 3 punten.
 • De hond die de samengang verstoort (hindert) kan bestraft worden.
 • Wanneer de hond zich meer dan 0.5 meter van de geleider verwijdert : -2 punt per overtreding.
 • Wanneer de hond zich meer dan 1 meter van de geleider verwijdert : -3 punten per overtreding.
 • De hond "hangt in de lijn" (volgt bij gespannen leiband) : -3 punten per 5 meter.
 • Elke ruk aan de leiband door hond of geleider : -2 punten.
 • De aangeduide weg wordt niet gevolgd : -2 punten.
 • Niet correct tempo wordt bestraft : maximaal -2 punten.
 • Leiband niet correct gedragen : -1 punt.

Volgen aan de voet: in vrijheid : 20 Punten
Bij deze oefening dienen leiband en halsband verwijderd te worden en weggeborgen zodat deze niet zichtbaar zijn voor de hond. De examinatoren zullen een af te leggen weg aanduiden. Deze weg zal ongeveer 25 meter lang zijn, bestaan uit een rechte lijn. Op dit traject zullen geen hindernissen of obstakels voorkomen. De geleider zal zich op het beginpunt van het parcours plaatsen met de hond in "zit voet". De geleider en de hond zullen op bevel van de examinatoren de aangeduide weg volgen tegen een normaal tempo, waarbij de hond zich niet te ver van de geleider mag verwijderen. Op het af te leggen parcours zal de hond correct naast de geleider volgen aan de linker- of rechterkant zonder de samengang te verstoren. Eens geleider en hond op het einde van het traject zijn gekomen is de oefening afgelopen.

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bevel, door geluid of gebaar, na het bevel tot vertrek : -2 punten.
 • Volgen op minder dan 0.5 meter, doch niet correct naast de geleider : maximaal verlies van 3 punten.
 • De hond die de samengang verstoort kan bestraft worden.
 • Wanneer de hond zich meer dan 0.5 meter verwijdert van de geleider : -2 punten per overtreding.
 • Wanneer de hond zich meer dan 1 meter verwijdert van de geleider : -3 punten per overtreding.
 • Wanneer de hond zich meer dan 2 meter verwijdert van de geleider : -4 punten per overtreding.
 • Wanneer de hond zich meer dan 3 meter verwijdert van de geleider : verlies van alle punten.
 • Niet correct tempo wordt bestraft : maximaal -2 punten.
 • De aangeduide weg wordt niet gevolgd : -2 punten.
Houdingen: 15 Punten
De geleider zal met z'n hond in volgoefening aan de leiband tot op 2 meter voor de examinator komen en de hond zal de houding "zit-voet" aannemen. Eens de hond in deze houding zit begint de oefening. Telkens op teken van de examinator zal de hond de houding "liggen", opnieuw de houding "zit" en de houding "staan" aannemen. Voor aftrek van punten wordt de oefening in 3 delen opgesplitst. Aan elke houding worden 5 punten toegekend. Per houding mogen 3 bijbevelen gegeven worden. Na deze voorziene bijbevelen per houding wordt de oefening gestopt, echter met behoud van het tot dan toe behaalde aantal punten.

Nota : Uit voorgaande volgt dus dat indien de eerste twee houdingen goed worden uitgevoerd, de laatste houding niet dient te worden aangenomen om voor deze oefening te slagen.

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bijbevel voor de houdingen eens de oefening is begonnen, door geluid of gebaar : -2 punten.
 • Verplaatsing van de hond : -1 punt per meter.
 • Na een verplaatsing van meer dan 3 meter wordt de oefening gestopt, echter met behoud van de tot dan toe behaalde punten.
 • Sterke hulp bij de oefening (gebruik van de leiband,…) vooraleer de examinatoren het teken gegeven hebben van het einde van de oefening : verlies van alle punten.

Terugroepen : 15 Punten
De hond wordt achtergelaten op een door de examinatoren aangeduide plaats, in een door de geleider gekozen houding. Leiband en halsband dienen te worden verwijderd en weggestoken zodat deze niet meer zichtbaar zijn voor de hond. De geleider begeeft zich dan naar een eveneens door de examinatoren aangeduide plaats, welke op ongeveer 25 meter van de hond verwijderd is. Op dit traject zullen geen hindernissen voorkomen.
Onderweg naar de aangeduide plaats mag de geleider nog omkijken naar de hond, eventueel bijbevelen geven om deze te doen blijven (maximaal 5 bijbevelen) en zich eventueel achterwaarts verwijderen. Op 3 meter van de plaats waar de hond dient achtergelaten te worden zullen de examinatoren een duidelijke markering plaatsen. Indien de hond gedurende de eerste poging niet op z'n plaats blijft en zich verplaatst tot voorbij deze markering vooraleer de examinatoren het bevel tot terugroeping hebben gegeven zal de hond dienen te worden herplaatst met verlies van 2 punten. Deze herplaatsing wordt echter maar 1 maal toegestaan. De geleider roept dan, op een teken van de examinatoren, de hond naar zich, welke rechtstreeks naar de geleider toe zal komen. Wanneer de hond bij de geleider is aangekomen zal de hond in de houding "zit voor" moeten komen (1 gratis bevel te geven wanneer de hond niet meer dan 1 meter van de geleider verwijderd is). Het is de geleider niet toegestaan om zich naar de hond toe te bewegen. De hond heeft 30 seconden de tijd om zich bij de geleider te vervoegen en de houding "zit voor" aan te nemen eens de examinatoren het bevel tot terugroepen hebben gegeven. Eens de hond de houding "zit voor" heeft aangenomen is de oefening afgelopen

.

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bijbevel om op de plaats te blijven (naast de 5 gratis bijbevelen) : -1 punt.
 • Elk bijbevel tot terugroeping : -2 punten.
 • Voor deze 2 punten krijgt de geleider 10 seconden (ononderbroken) om de hond te lokken.
 • Bij onderbreking van deze 10 seconden lokken en herbeginnen worden telkens opnieuw 2 punten afgetrokken.
 • Onrechtstreeks komen van de hond (stoppen, rondjes maken) : -2 punten.
 • Niet komen in "zit voor" : -1 punt.
 • Elk bijbevel voor "zit voor" : -1 punt.

Weigeren van lokaas: 10 Punten
Bij deze oefening zitten de honden aangelijnd bij de geleiders. Elke geleider krijgt de kans om z'n hond te verwittigen net voor de oefening begint. Op teken van de examinator begint de oefening en zullen de geleiders geen bevelen meer mogen geven. De examinator zal op een normale manier voedsel aan de honden aanbieden welke dit niet mogen aannemen.

STRAFBEPALINGEN

 • Elk bevel, door geluid of gebaar, eens de oefening is begonnen : verlies van alle punten op de oefening.
 • Gebruik van de leiband : verlies van alle punten.
 • Opeten van het lokaas : verlies van alle punten.
 • Voedsel opnemen en laten vallen zonder bevel : -5 punten.
 • Likken aan het voedsel : -5 punten per keer. (2 keer likken is verlies van alle punten)
 • De hond die het voedsel niet aanraakt doch zich verwijdert, verliest 1 punt per meter met een maximum van 5 punten.
 • Wanneer deze verwijdering wordt belemmerd als gevolg van het aangelijnd zijn van de hond : maximaal -5 punten.

Voorstellen van de hond: 10 Punten
De geleider zal de hond, die aangelijnd is, aan de examinatoren voorstellen en zal daarbij de tanden en de lippen van de hond tonen. Eén van de examinatoren zal de hond betasten of hem ten minste met de hand over de rug strijken terwijl de geleider daarbij de leiband in de hand houdt en het hoofd van de hond mag vasthouden.

STRAFBEPALINGEN

 • Bij het beoordelen zullen de examinatoren rekeningen houden met tekenen van angst, zenuwachtigheid of agressiviteit bij de hond hetgeen bestraft kan worden.
 • Tegenwerken van de hond bij het tonen van de tanden en de lippen : -2 punten.
 • Indien de geleider meer dan 1 minuut nodig heeft om de tanden en de lippen van de hond te tonen : verlies van alle punten.

Down (blijven liggen): 10 Punten

De geleiders en hun honden plaatsen zich op een lijn naast elkaar. Er zal voldoende plaats gelaten worden tussen 2 deelnemers zodat deze elkaar niet storen tijdens de oefening. Bij deze oefening dienen halsband en leiband verwijderd te worden. Ze worden weggeborgen zodat ze niet meer zichtbaar zijn voor de hond. De geleiders laten hun hond op teken van de examinatoren binnen 15 seconden de liggende houding aannemen. Eveneens op teken van de examinatoren mogen de geleiders hun hond het (de) "blijf-bevel(en)" geven. Op teken van de examinatoren, wat het begin van de oefening betekent, zullen de geleiders verzocht worden om zich 10 meter van hun hond te verwijderen. De geleiders mogen zich daarbij eventueel achterwaarts verwijderen. Tijdens de ganse duur van de oefening zullen honden en geleiders elkaar kunnen zien. De honden zullen vanaf het begin van de oefening 2 minuten op hun plaats dienen te blijven. Wanneer de twee minuten verstreken zijn is de oefening afgelopen.

Nota : "Liggen" = De achterhand van de hond op de (onder)grond en tenminste één elleboog steunen op de (onder)grond.

STRAFBEPALINGEN

 • Aanraken van de hond of sterke hulp bij de bevelen om te liggen : stopzetting van de oefening met verlies van alle punten.
 • De hond moet de liggende houding binnen 15 seconden hebben aangenomen, zoniet : verlies van alle punten.
 • De hond moet de liggende houding hebben aangenomen vooraleer de geleider zich verwijdert, zoniet : verlies van alle punten.
 • Bijbevelen, met de stem of gebaar, tijdens het verwijderen of vanop de aangeduide plaats : -2 punten.
 • De hond blijft wel ter plaatse, maar verandert duidelijk van houding, eventueel zelfs meerdere keren : -2 punten.
 • Ter plaatse draaien van de hond, rond de as, wordt niet bestraft voor zover de hond hierbij niet duidelijk van houding verandert.
 • De hond verplaatst zich : -1 punt per meter.
 • Bij meer dan 3 meter, verlies van alle punten.
 • Voor de hond die andere honden stoort : stopzetting van de oefening met verlies van alle punten op de oefening.
Algemene houding
-->Zie examen A-B klas

>>>top

         Alle honden die een officieel brevet hebben behaald. Verdere uitleg hierover vindt u bij wedstrijden.


 

 
 
  home
  over ons
  klassen en uren
  clicker-methode
  gehoorzaamheid
  wedstrijden
  agility
  agenda
  foto's
  contact
  links
   

Hondenschool Hagaardbos - Terrein Breerijke - Overijse - Tel: 02 / 767.13.83 - info@hondenschoolhagaardbos.be

 

Webdesign Echoweb